LIETUVIŠKAI |  ENGLISH

 

NAUJIENOS  |  APIE MUS  |  SEMINARAI  |  TYRIMAI  |  PROJEKTAI  |  RENGINIAI  |  LEIDINIAI  |  KONTAKTAI

 

Projektai


Europos pamokos
Nr. K2015-VB-BY-051 

     

Trukmė: 2015 - 2016 m.

Projektą finansuoja: LR Užsienio reikalų ministerija Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšomis.

Projekto vykdytojas:
Šiuolaikinių didaktikų centras

Projekto partneriai:
Asociacija "Mokykla-Šeima-Visuomenė", Gruzijos Respublika
Centras "Pro Didactica", Moldovos Respublika


Projekto aktualumas
Gruzija ir Moldovos Respublika – tai šalys, siekiančios narystės ES (2013 m. parafavo Asociacijos ir laisvos prekybos sutartis su ES), aktyvios LR užsienio politikos partnerės.

Eurointegraciniai procesai Moldovos Respublikoje apima įvairias viešojo gyvenimo sritis, įskaitant ir švietimą. Patvirtintas naujas Švietimo įstatymas (2014) ir Švietimo strategija 2014-2020 m., peržiūrimos bendrojo lavinimo ir aukštojo mokslo programos, keičiami ir tobulinami vadovėliai, kuriamos naujos priemonės. Švietimo reformos darbuose aktyviai dalyvauja ir nevyriausybinės organizacijos. Projekto partnerė – NVO „Pro Didactica“ 2008-2009 m. parengė pasirenkamąją 34 val. programą mokykloms „Švietimas ES integracijai“ (The Education for EU Integration), kuri buvo patvirtinta Švietimo ministerijos 2010 m. Ją rinkosi per 100 bendrojo lavinimo mokyklų įvairiuose respublikos regionuose. Tačiau iškilo poreikis programą atnaujinti – įtraukti naujas aktualias temas (pvz., Asociacijos sutartis), ypatingą dėmesį skiriant skaidriam valdymui, korupcijos prevencijai. Taip pat apmokyti jau dirbančius pagal programą ir naujus mokytojus. Šiuo metu ypač didelis dėmesys skiriamas neformaliajam jaunimo ugdymui, todėl reikalinga programa, kuria galėtų naudotis įvairios jaunimo organizacijos, skleisdamos demokratinio gyvenimo idėjas ir vertybes savo narių tarpe, ugdydamos ateities lyderius. Naujų švietimo dokumentų nuostatai ir principai reikalauja atnaujinti esamas programas ir priemones, priderinant prie ES reikalavimų, todėl šis projektas Moldovai yra savalaikis ir labai reikalingas.

Nors šiuo metu eurointegraciniai procesai Gruzijoje nėra tokie akivaizdūs kaip Moldovoje, tačiau Gruzija jau gerokai anksčiau nei Moldova ėmėsi pertvarkyti savo švietimo sistemą, į reformos darbus įtraukdama plačius visuomenės sluoksnius, įvairias organizacijas. Su asociacija „School-Family- Society“ ŠDC bendradarbiauja jau dešimtį metų. Kartu įgyvendinti tėvų švietimo ir atstovavimo, antikorupcinio švietimo projektai. Gruzijoje nėra parengtos programos mokykloms apie eurointegracinius procesus, tačiau yra poreikis ir galimybės jas įgyvendinti formaliojo ir neformaliojo švietimo sistemoje, kadangi asociacija seniai bendradarbiauja su Švietimo ministerija ir kitomis švietimo institucijomis. Taip, kaip ir „Pro Didactica“, asociacija turi platų bendradarbiaujančių mokyklų tinklą, kuriose projekto metu sukurti produktai bus išbandomi.

Projekto metu yra keičiamasi gerąja praktika – kolegos iš Moldovos dalijasi patirtimi įgyvendinant programą „Švietimas ES integracijai“, gruzinai – įgyvendinant antikorupcinio švietimo programą.

Projekto tikslas
Pilietinės visuomenės institucijų stiprinimas, jų aktyvesnio įsitraukimo į Rytų partnerystės politikos formavimą ir įgyvendinimą skatinimas, informacijos apie europinės integracijos naudą ir privalumus sklaida.

Projekto uždaviniai
1. Sukurti ir atnaujinti mokymo programas, skirtas europinių vertybių ugdymui ir eurointegracinių procesų pažinimui Gruzijoje ir Moldovoje.
2. Išbandyti programas bendrojo lavinimo mokyklose.
3. Sukurti neformaliojo ugdymo programą „Europos pamokos“ ir mokomąją medžiagą jaunimo organizacijoms Gruzijoje ir Moldovoje.
4. Parengti kvalifikacijos tobulinimo programą mokytojams.

Projekto dalyviai ir tikslinės grupės
I grupė – 16-18 m. mokiniai. Ši grupė pasirinkta dėl to, kad tokio amžiaus mokiniai aktyviai domisi pasauliu, kitomis kultūromis, yra pajėgūs aiškintis ir suprasti tam tikrus politinius, socialinius ekonominius klausimus.

II grupė – 18-29 m. jaunimas, atstovaujantis įvairias formalias ir neformalias jaunimo organizacijas. Ji pasirinkta dėl galimybės pasinaudoti aktyviai veikiančiu, pilietiškai nusiteikusiu jaunimu, kuris siekia ugdyti savo organizacijų narius, tobulėti patys, stiprinti savo organizacijas.

III grupė – mokytojai ir klasės auklėtojai, parengtii naudotis projekto metu sukurtomis programomis ir medžiagomis dirbant su mokiniais.

Projekto eiga
Projektas skirtas mokiniams bei jaunimui, skatinant juos daugiau sužinoti apie ES vertybes, istoriją, politiką, suvokti demokratinių šalių bendrystės prasmę ir naudą kiekvienai šaliai. Projekto tikslo siekiama atnaujinant, sukuriant ir išbandant laisvai pasirenkamą programą „Švietimas Europos integracijai“ Gruzijos ir Moldovos bendrojo lavinimo mokyklose; sukuriant ir išbandant programą bei ją papildančią medžiagą jaunimo organizacijoms; parengiant kvalifikacijos tobulinimo programą mokytojams, įgyvendinsiantiems parengtas programas bendrojo lavinimo mokyklose.

Laisvai pasirenkamoji programa „Švietimas Europos integracijai“ Gruzijos ir Moldovos bendrojo lavinimo mokykloms
2015 m. rugsėjo-spalio mėn. Gruzijos ekspertai parengė 24 val. laisvai pasirenkamą programą bendrojo lavinimo mokykloms. Programa apima tokias temas, kaip Europos Sąjunga (ES), ES institucijų sistema ir jų reikšmė, ES vystymosi politika, Gruzija ir ES ir kt.
Spalio mėn. programos tema "Europos Sąjunga" buvo išbandyta trijose mokyklose: valstybinėje Tbilisio mokykloje Nr. 5, valstybinėje Tbilisio mokykloje Nr. 130 ir privačioje bendrojo lavinimo mokykloje „Eruditi“. Išbandyme dalyvavo 28 dešimtos klasės mokiniai.
Mokytojai pildė programų išbandymo ataskaitas, kuriose pažymėjo, kokie nagrinėtų temų teigiami aspektai, kokie sunkumai kilo ir pateikė rekomendacijas atskirų temų ir programos tobulinimui. Mokytojai pažymėjo, kad pilotinių pamokų metu mokiniai išreiškė didelį susidomėjimą tema, buvo aktyviai įsitraukę, savarankiškai kūrė tekstus, grupavo informaciją, uždavinėjo klausimus, reiškė savo mintis ir emocijas. Mokiniai norėtų daugiau tokių pamokų, o mokytojai pasiryžę savo iniciatyva pravesti pamokas visomis programoje numatytomis temomis.
Nurodyti trūkumai – laiko stoka. Siūloma tokioms temoms skirti dvi pamokas iš eilės. Kiti trūkumai siejami su pačių mokytojų nepakankamu pasirengimu pamokai (kitą kartą pateiktų mokiniams daugiau informacijos, pakoreguotų padalomąją medžiagą). Siekiant suprasti ES esmę, mokytojai siūlo įtraukti programą „Švietimas Europos integracijai“ ar jos temas į bendrąsias ugdymo programas. Taip pat pažymėta, kad Europos integracijos temas vertėtų pradėti analizuoti jau žemesnėse klasėse ir daryti programą ne laisvai pasirenkamą, o privalomą.

2015 m. rugsėjo-spalio mėn. Moldovos ekspertai atnaujino dar 2008-2009 m. parengtą 34 val. laisvai pasirenkamą programą bendrojo lavinimo mokykloms "Europos integracija tau". Programa apima tokias temas, kaip Europa, Europos civilizacija, vieningos Europos idėja, ES įkūrimas, ES institucijos, susitikimai ir sprendimų priėmimas Europos Parlamente, bendra Europos valiuta – ekonominės ES sanglaudos pagrindas, mokykla ir švietimas ES, jaunimas ES, Moldova prieš ir po Europos Asociacijos susitarimo prašymo, naujos Moldovos produktų eksporto rinkos, ES ir šiuolaikinio pasaulio iššūkiai, ES ir arabų migracijos krizė, kokia ateitis laukia Europos ir kt.
Programa rugsėjo-gruodžio mėn. buvo išbandyta trijose mokyklose: "Emil Nicula" licėjuje Mereni, Teoretik gimnazijoje Respopeni ir "Mihai Eminescu" licėjuje Hinesti. Vyko po kelias skirtingų temų pamokas: „Europa. Europos civilizacija. Vieningos Europos idėja“, „Moldovos Respublika ir Europos Taryba“, „Europos Taryba – didžiausia Europinė organizacija“. Pamokose dalyvavo 58 dvyliktos klasės mokiniai.
Mokytojai pildė programų išbandymo ataskaitas, kuriose pažymėjo, kokie nagrinėtų temų teigiami aspektai, su kokiais sunkumais susidūrė ir pateikė rekomendacijas atskirų temų / programos tobulinimui. Vertindami programą, mokytojai pažymėjo, kad pateiktos temos pasižymi plačiais požiūrio aspektais; temos nepolitizuotos, aktualios ir įdomiai pateiktos mokiniams. Mokiniai greitai įsisavino specifinius temos terminus ir tinkamai juos naudojo. Informacijos pateikimas lentelėse ir diagramose leido mokiniams lengviau suprasti informaciją. Ugdymo schema padėjo užmegzti kokybinį empatinį mokinių-mokytojo ryšį, sukurti pozityvią socialinę aplinką klasėje. Asmeninės nuomonės formavimas skatina mokinius mokytis ir domėtis. Pažymėtina didelė mokinių motyvacija, sąmoningumas, kūrybiškumas ir noras mokytis pamokos metu. Pamokų metu visi mokiniai buvo įtraukti į įvairias veiklas, laisvai reiškė savo nuomonę. Informacijos paieškos, diskutavimo ir sprendimų priėmimo veiklos padeda vaikams geriau suprasti temą ir formuluoti savo argumentus.
Mokytojai Moldovoje taip pat susidūrė su laiko stoka - buvo nurodyta, kad pamokoms reikia daugiau laiko, nes temos plačios, didelė pateikiamos informacijos apimtis. Kai kurioms užduotims skirta per daug laiko, kai kurios užduotys neįtraukia visų mokinių, kai kur patiekiama per daug faktinės informacijos. Ne visada mokytojams pavykdavo tinkamai suplanuoti laiką ir norėdami išdiskutuoti tam tikrą temą, pritrūkdavo laiko kitai. pažymėtina, kad politiniai aspektai mokiniams nėra įdomūs, kol jie nėra paremti realijomis ir diskusijomis.
Mokytojai pažymėjo, kad programa aktuali ir tiki, kad būtina išnagrinėti visas siūlomas temas, atlikti kiek įmanoma daugiau pateiktų užduočių, bei išbandyti siūlomus metodus. Siūloma parinkti tokius darbo metodus, kurie leistų lanksčiai prisitaikyti prie mokinių poreikių, skatintų mokinius išreikšti savo nuomonę, numatyti situacijas, kuriose vaikai galėtų įgytas žinias pritaikyti. Mokytojai siūlo į mokymo medžiagą įtraukti daugiau vaizdinės informacijos, lentelių, grafikų – tai palengvina mokymąsi. Ruošiantis pamokoms reikėtų atidžiai atrinkti tekstus, nes ilgų tekstų skaitymas užima per daug laiko. Mokytojams pagelbėtų aiškios darbo su programa instrukcijos ir internetinė mokymo(si) platforma, kurioje būtų galima dalytis patirtimi ir tobulinti ugdymo procesą.


Kvalifikacijos tobulinimo programa mokytojams
2016 m. sausio-birželio mėn. projekto partnerių centro "Pro Didactica" Moldovoje ir asociacijos "Mokykla-šeima-visuomenė" Gruzijoje ekspertai rengė pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programą „Švietimas Europos integracijai", remiantis Šiuolaikinių didaktikų centro ekspertų parengta forma ir rekomendacijomis. Programa skirta parengti bendrojo lavinimo istorijos, pilietinio ugdymo ir geografijos mokytojus dirbti su 2015 m. parengta pasirenkama programa mokiniams „Švietimas Europos integracijai“. Išklausęmokymus, mokytojai gebės dirbti pagal programą "Švietimas Europos integracijai", rengti integruotų pamokų temas ir integruoti programos temas į socialinių mokslų pamokas.

Moldovoje programa buvo išbandoma 2016 m. balandžio 27-28 d. Seminare dalyvavo 16 dalyvių iš 16 skirtingų bendrojo lavinimo mokyklų. Dalyviai pažymėjo, kad seminaro metu pateikta mokymo medžiaga bus naudinga ne tik per laisvai pasirenkamąjį dalyką "Europos integracija tau“, bet ir per kitus dalykus, pvz., pilietinį ugdymą, žmogaus teises, istoriją. Dalyviai pažymėjo, kad programoje pateiktos temos yra aktualios ir įdomios; metodinė medžiaga relevanti ir naudinga; praktinės užduotys - interaktyvios. Dalyviai įvertino suteiktą galimybę pasidalyti patirtimi ir praktika su kolegomis iš kitų mokyklų. Dalyviai įgijo ne tik žinių ir įgūdžių, bet ir stiprią motyvaciją pasidalyti žiniomis su mokiniais.

Gruzijoje programa mokytojams buvo išbandoma 2016 m. gegužės 7-8 d. Seminare dalyvavo 17 dalyvių iš 8 bendrojo lavinimo mokyklų. Dalyviai pažymėjo, kad programa yra įdomi, informatyvi ir labai reikalinga. Ji padės mokiniams daugiau sužinoti apie Europos Sąjungą, suteiks gilesnį supratimą apie europines vertybes, ugdys pilietinį sąmoningumą. Dalyviai teigiamai įvertino pozityvią mokymosi aplinką, mokymo medžiagą, pristatytus mokymo metodus ir įgytus integruotos pamokos planavimo įgūdžius.


Neformaliojo ugdymo programa „Europos pamokos“ ir mokomoji medžiaga jaunimo organizacijoms

2016 m. birželio-lapkričio mėn. parengta neformaliojo ugdymo programa „Europos pamokos“ ir mokomoji medžiaga jaunimo organizacijoms Gruzijoje ir Moldovoje.

Projekto rezultatai

Numatomas teigiamas poveikis projektą vykdančioms organizacijoms, tikslinėms grupėms ir platesnei bendruomenei. 

Projekto partneriai dirbdami kartu įgys žinių apie aktualią švietimo, socialinę-politinę situaciją partnerėse šalyse, sustiprins partnerystę, įgys vertingos konsultacinės-ekspertinės patirties, kurią naudos ir projektui pasibaigus, dalysis patirtimi, keisis įžvalgomis ir konsultacijomis, atnaujins esamas/sukurs naujas švietimo programas, taip prisidėdami prie savo švietimo sistemos tobulinimo; suburs aktyvių pedagogų ir jaunimo grupes, kuriais galės pasiremti tolesnėje veikloje. 

Tikėtina, kad partneriai sustiprins darbo su tarptautiniais projektais gebėjimus, įgys konkurencinio pranašumo tarp panašių organizacijų, augs jų autoritetas, padidės žinomumas šalies švietimo bendruomenėse. 

Mokiniai ir jaunimas įgys naujų žinių apie eurointegracinius procesus, ugdysis europines vertybes taip stiprindami pilietinį sąmoningumą ir prisidėdami prie demokratinių procesų savo šalyse. Jaunimo organizacijos gaus metodinių priemonių rinkinį, kuriuo naudosis ir projektui pasibaigus bei, esant poreikiui, toliau jį tobulins.

Jaunimo lyderiai, jaunimo mokytojai dalysis savo žiniomis bei patirtimi su savo ir kitų organizacijų nariais.

Mokytojai, klasių auklėtojai patobulintas profesines kompetencijas diegs dirbdami su mokiniais, įgyta patirtimi dalysis su kolegomis, skleis gerąją patirtį savo bendruomenėse.


Partnerių susitikimas 2015 m. rugpjūčio 13-14 d. Vilniuje
         
Programos testavimas "Emil Nicula" licėjuje Mereni, Moldovoje 2015 m.

   
   
 
Programos testavimas Teoretik gimnazijoje Respopeni, Moldovoje 2015 m.
         
Programos testavimas "Mihai Eminescu" licėjuje Hincesti, Moldovoje, 2015 m.
         
Programos testavimas Gruzijoje, 2015 m.
         
Mokymai pedagogams 2016 m. balandžio 27-28 d. Moldovoje
         
Mokymai pedagogams 2016 m. gegužės 7-8 d. Gruzijoje
         
 

NAUJIENOS  |  APIE MUS  |  SEMINARAI  |  TYRIMAI  |  PROJEKTAI  |  RENGINIAI  |  LEIDINIAI  |  KONTAKTAI

 

©  Šiuolaikinių didaktikų centras,  Didžioji g. 5-211, 01128 Vilnius,  tel., faks. (8 5) 212 3623,  el. p. info@sdcentras.lt